PROJECTE 1X1

1. El Projecte

2. Normativa

3. Compra Ordinadors

1. El Projecte

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han recorregut un llarg camí per fomentar la innovació en l'educació i millorar els processos i els resultats de l'aprenentatge. El Projecte eduCAT1x1, a més de comportar noves dotacions a les aules i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per a cada alumne, comprèn el desplegament exploratori dels entorns virtuals d’aprenentatge MOODLE , i dels llibres de text en format digital. Aquesta actuació vol ser una aportació més destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències digitals necessàries en la societat del coneixement.

El nostre institut ja fa temps que treballa amb ordinadors i formats digitals. Ara, amb la participació en aquest projecte, volem donar un pas més enllà i afegir les noves possibilitats pedagògiques que ens ofereixen la incorporació a les aules dels ordinadors personals, dels entorns virtuals d’aprenentatge i dels llibres digitals per a cada alumne.

Principalment aquest projecte ha d’ajudar a fer un canvi metodològic per part del professorat, un canvi més adient a la societat de la informació que ens envolta i als recursos digitals; i una major motivació, interactivitat, treball cooperatiu i participació activa per part de l’alumne/a, fomentant el pensament crític, lacomunicació, la col·laboració, l’adaptació als canvis, l’accés i l’anàlisi de la informació.

Cal dir però que el nostre centre no vol eliminar ni substituir totalment els mètodes clàssics d’aprenentatge. No volem que els alumnes es passin tot el dia treballant davant de l’ordinador fent tasques que poden desenvolupar amb eines més tradicionals com el llibre, el llapis i el paper. Volem anar incorporant, de mica en mica, totes aquelles metodologies que ens aporten els formats digitals i que fins ara no eren possibles, i fer-les compatibles amb els mètodes clàssics d’aprenentatge.

Des del curs 2010-2011, el nostre centre participa en aquest projecte, que va permetre incrementat les dotacions econòmiques i pedagògiques. Aquest inici es va fer amb un grup reduït d’alumnes de primer i segon d’ESO. Tot i que durant la fase de pilotatge del projecte vam tenir moltes dificultats i problemes tècnics, podem dir amb satisfacció que actualment el projecte eduCAT1x1 al centre és una realitat, i que s’han aconseguit superar moltes d’aquestesdificultats amb un èxit notable.

Encara ens queda molt camí per recórrer i per això per aprendre tots plegats amb elprojecte eduCAT 1x1 recomanen:paciència i confiança. Gràcies per haver confiat enel nostre institut i participar conjuntament en aquest projecte amb la compra dels ordinadors.

2. Normativa

Principis fonamentals:

 • El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i organitza l’ús dels ordinadors a l’aula.
 • L’ordinador, a l’institut, és una eina d’ús acadèmic i, per tant, no es pot fer servir per a cap altra finalitat personal o particular com ara xatejar, entrar a portals noeducatius, descarregar videos, música,...
 • Només si el professor ho diu expressament podem fer una excepció a aquesta norma.

Normes:

 • L’ordinador només s’ha d’obrir quan el professor/a ho digui explícitament.
 • Només es poden fer servir els portàtils dins l’aula o en els llocs on ho indiqui el professor.
 • No es poden utilitzar en els canvis de classe. A l’hora d’esbarjo els portàtils s’han de guardar a l’armari i assegurar-se que aquest moble i l’aula quedin tancats.
 • Mentre el professor explica, i sempre que ell no indiqui el contrari, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada.
 • Al final de cada classe l’alumne ha de deixar l’ordinador en estat d’hivernació i abaixar la tapa.
 • En absència del professor, només es pot utilitzar l’ordinador si hi ha una autorització expressa del professor de guàrdia.
 • L’incompliment d’aquestes normes es considerarà una falta que es farà constar al programa TUTORIA i que podrà comportar una sanció.

Recomanacions:

 • Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada.
 • És convenient passar setmanalment l’antivirus i actualitzar periòdicament la seva base de dades.
 • No és convenient compartir llapis de memòria (pendrive).
 • És aconsellable crear carpetes de matèries a “Els meus documents” i fer-ne còpies de seguretat periòdicament.
 • Convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i de la vista

 

El Departament d'Ensenyament va publicar un Manual de bons usos digitals: Guia de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia que podeu trobar aquí

3. Compra Ordinadors

La compra dels ordinadors és una decisió personal, el centre intenta facilitar aquesta tasca i proposa la compra unificada d'aquests però l'alumnat no està obligat a fer la compra mitjançant el centre. Si ja disposeu d'un aparell o preferiu fer la compra individualment no hi ha cap problema. Per aquelles famílies que estiguin interessades en comprar l'ordinador a través del centre la informació la podeu trobar aquí.

 

Altres