ERASMUS +

 

DECLARACIÓ POLÍTICA ERASMUS +

L’INS Maremar és una institució educativa de caràcter públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Oferim una àmplia varietat d'estudis que permeten als nostres estudiants obtenir un adequat desenvolupament professional en línia amb les demandes de la societat. En el sector de l'educació superior, l'INS Maremar ofereix graus en les següents àrees:

·       Integració Social.

·       Educació Infantil.

L'objectiu principal de l'INS Maremar, en sol·licitar i signar la Carta Erasmus, és desenvolupar la nostra pròpia estratègia per a la modernització i la internacionalització. Per tant, la nostra participació en programes europeus de mobilitat es centra en el desenvolupament d’una estratègia basada en la millora de les competències lingüístiques, la promoció de l'educació superior i la promoció de la

A més, el programa Erasmus està totalment en línia amb la nostra política d'educativa i és un element clau per al desenvolupament d'estratègies que condueixin a la preparació dels nostres estudiants en el marc de treball europeu. Aquest projecte, també permetrà millorar i augmentar la formació de tota la nostra comunitat educativa, millorant la seva adaptació a una societat europea globalitzada i multicultural.

En base a tot això, l'estratègia seguida per la nostra institució per aconseguir un major nivell d’internacionalització té en compte els següents punts:

• Promoure la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre les diferents comunitats educatives europees.

• Promoure el coneixement i la difusió de l'Educació Superior europea.

• Millorar la qualitat de l'educació en l’àmbit de l’FP així com en totes les nostres estratègies d'ensenyament.

• Administrar la implementació i el seguiment del mòdul de pràctiques (FCT).

• L'augment de la mobilitat dels estudiants i professors i la millora de les seves habilitats lingüístiques.

• Conèixer i aplicar nous recursos metodològics al camp professional de l'educació social i l'educació primària.

• Optimització de la formació i de les habilitats dels nostres estudiants i de la seva competitivitat.

L'elecció de socis per a la mobilitat

La selecció dels socis es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

• Coincidència en els cursos professionals oferts per part d'ambdues institucions.

• Empreses de pràctiques, proporcionades pels socis educatius, on els/les nostres alumnes/as puguin desenvolupar adequadament els acords d'aprenentatge.

• Institucions educatives que assignin un/a tutor/a per al seguiment del progrés dels/les estudiants.

• Institucions educatives que estiguin obertes a una àmplia cooperació en projectes educatius.

• Institucions educatives amb contactes amb una àmplia xarxa d'empreses amb la finalitat de proporcionar als/les nostres estudiants una estada adequada, d'acord al seu pla d'estudis i competències personals.

• Assistència als/les nostres estudiants per aconseguir un allotjament adequat, abans de la seva arribada al país.

• Suport i assistència als nostres estudiants durant les fases inicials, així com el seu compromís amb l'avaluació dels progressos i la formació durant tot el període d’estància.

La recerca de socis es gestionarà a través de les plataformes educatives de la UE e-Twinning, però sobretot a través de tècniques de màrqueting com e-mail i el contacte directe via telefònica amb totes aquelles institucions seleccionades pel perfil del seu lloc web.

Aquesta recerca s'orienta als països que poden ser interessants per als nostres estudiants, ja sigui per la seva innovació d'aprenentatge o la seva rellevància en un sector particular i principalment aquells on l’anglès sigui la llengua vehicular i habitual en les empreses. Així com tots els països en els quals els estudiants puguin trobar les millors oportunitats professionals.

Els països en els quals estem interessant són Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França. Però en qualsevol cas, considerem que qualsevol país pot ser un soci potencial, perquè tots els països poden oferir i aportar aspectes interessants.

Amb l’objectiu d'organitzar i establir estratègies per a portar a terme el major nombre possible de projectes de cooperació internacional, com el programa Erasmus, ens intentarem integrar a les xarxes existents dels centres de Formació Professional amb característiques similars a nosaltres. Aquestes associacions ens permetrà tenir els contactes necessaris per facilitar i fomentar les iniciatives de mobilitat d’una forma més eficient.

Els grups destinataris

Els programes de mobilitat se centren en dos grups diferents: estudiants i professors.

Estudiants: les activitats de mobilitat van adreçades principalment als estudiants de Grau Superior i Grau Mig de segon curs. El nostre objectiu és aconseguir que el 10% d'aquests estudiants tinguin la possibilitat de realitzar el seu període de pràctiques obligatòries en una empresa a l'estranger.

Els participants seran seleccionats a través d'una convocatòria oberta, amb bases que, en qualsevol cas, respectaran els principis de transparència, no discriminació i igualtat d'oportunitats. Un cop seleccionats, tindran tot el suport del nostre centre, abans, durant i després de la mobilitat. La selecció es farà d'acord als següents criteris:

• Els resultats acadèmics.

• Habilitats lingüístiques del/la candidat/a, determinada a través d’una o més proves.

• Valoració de les característiques personals de l'alumne/a través d'entrevistes i / o avaluació per part de l’equip docent.

En la mobilitat d'estudiants per a estudis i pràctiques, l'objectiu fonamental serà doble: d’una banda, completar els seus estudis en una institució o empresa estrangera, i d’altra, accedir al valor afegit de conèixer i viure una cultura i una llengua diferent, aprendre a veure i respectar la diferència i apreciar les semblances o similituds.

Professors: la mobilitat del professorat per a l'ensenyament i per a la formació, estimularà l’aprenentatge i l’actualització contínua, tant en termes de contingut com en termes lingüístics, així com el coneixement d'altres formes d’ensenyar i d'altres sistemes educatius. A més, tot això, permetrà ampliar la visió de l'ensenyament que el professorat del nostre centre  pot tenir i permetrà l'anàlisi i la comparació dels nostres mètodes d'ensenyament amb els mètodes utilitzats en d’altres països. D'aquesta manera, el nostre professorat es beneficiarà dels aspectes positius que puguin aportar altres centres i sistemes educatius i podran corregir les debilitats i reforçar els punts on hi hagi coincidència.

Fomentem la mobilitat dels estudiants i del professorat perquè considerem que un període de formació a l'estranger és una valuosa contribució per a la formació dels/les nostres estudiants, així com una experiència molt interessant per al professorat. Els nostre centre també es beneficiarà de les diferents experiències individuals, que sense dubte, contribuiran a la millora general del nostre Institut.

Tot l'esmentat anteriorment, està en relació amb la nostra política d'inclusió, que incorpora mesures per garantir la igualtat. L’organització i gestió del nostre centre promou la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, edat o discapacitat. Dins d'aquesta política, realitzem projectes específics adreçats a estudiants amb discapacitats i disposem d’un Departament d'Orientació que dóna recolzament a tots/es aquells/es estudiants que necessiten més recursos per fer front als seus estudis.

Seguiment i avaluació

Tots els programes i projectes en els que puguem estar involucrats estaran subjectes a un procés d'avaluació contínua.

Per al programa Erasmus farem servir diferents mètodes que ens permetram avaluar el progrés de tot el  procés:

• Els/les estudiants ompliran fulls d'avaluació setmanals.

• Les empreses participants i el professorat ompliran formularis de seguiment.

• El centre o entitat amfitriona completarà mensualment graelles d'avaluació.

• Informe final dels participants.

• Informe final de l'entitat amfitriona.

• També utilitzarem mitjans electrònics (correu electrònic, Skype, Moodle, etc.) per millorar la comunicació i retroalimentació entre totes les parts involucrades.

Totes les activitats que es portin a terme en relació amb la mobilitat, tindran la màxima difusió i publicitat, tant a través de mitjans electrònics (pàgina web, xarxes socials ...) com a totes les sessions informatives que es realitzin al nostre centre, als cartells, etc.

Estratègies institucionals

 La nostra estratègia per dur a terme projectes de cooperació internacional en matèria d'educació i formació es basarà en els següents punts:

1. Recerca de socis i desenvolupament del projecte:

• Recerca de socis / empreses en consonància amb la filosofia del  nostre centre i del nostre projecte.

• Selecció i contacte amb socis / empreses.

• Disseny i desenvolupament del projecte de cooperació.

2. Visibilitat del projecte:

Estem interessats a donar la màxima visibilitat a les activitats del programa Erasmus. El nostre centre informarà a tot el seu personal i els seus/ves estudiants sobre totes les activitats del programa Erasmus. Aquesta informació es publicarà, a la pàgina web de l’Institut i als taulers d'anuncis. A més, a totes les informacions relatives a l'Institut (fullets, conferències i anuncis) s’assenyalarà que som un Centre Erasmus.

3. Organització del Projecte

La nostra institució, com a coordinadora del projecte, serà la responsable de la seva organització, d’establir quines tasques s'han de fer, qui ho ha de fer i quan.

4. Desenvolupament del Projecte

Durant l'execució del projecte, la nostra institució s'encarregarà de supervisar el seu desenvolupament, assegurant que, en cada etapa, s'aconsegueixen els objectius previstos. En cas contrari, el nostre centre, analitzarà les possibles desviacions i les seves causes, tractant de corregir-les tan ràpida i eficientment com sigui possible.

5. Avaluació del Projecte

Acabat el projecte, la nostra institució farà una avaluació. Aquesta revisió abastarà dos aspectes: avaluar la fase de desenvolupament amb la finalitat de treure conclusions al respecte i també, avaluar els resultats comparant-los amb els objectius establerts inicialment.

6. Difusió dels resultats

Finalment, els resultats del projecte es faran servir per a millorar i reforçar el funcionament del nostre centre. Donarem la màxima difusió als resultats obtinguts, fent servir tant els mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, etc.) com les noves tecnologies (web, xarxes socials, etc.)

Impacte Institucional

La nostra participació en el Programa contribuirà a la modernització de la  nostra institució, d’acord amb cadascun dels objectius que es recullen a L’Agenda per a la Modernització dels Ensenyaments Superiors d'Europa:

1. L'augment dels nivells d’èxit acadèmic per proporcionar els professionals i investigadors que Europa necessita. La participació en projectes de mobilitat i cooperació serà un estímul per a l’obtenció de bons resultats per part dels/les nostres/as estudiants, ja que la seva participació en aquestes accions i projectes dependrà d'ells. A més, influirà de forma favorable en la decisió de molts estudiants a l’hora de triar el nostre Institut com a centre on realitzar els seus estudis.

2. Millorar la qualitat i la rellevància de l'educació superior. La participació en el Programa (projectes de mobilitat i cooperació) requerirà la flexibilitat dels sistemes i programes d'estudi. Això ajudarà a l'adopció, per part del nostre centre, amb l'autorització del Departament d’Ensenyament, de noves maneres i sistemes d'estudi, com ara la semipresencialitat i l'ensenyament a distància.

3. Promoure la mobilitat i la cooperació internacional. La implementació de les accions de mobilitat i dels projectes de cooperació requerirà una major sistematització de procediments per al reconeixement dels/les estudiant que hi participen, generalitzant l'ús del sistema de crèdits ECTS, el Diploma de Reconeixement i el Marc Europeu de Qualificacions.

4. La vinculació de l'educació superior, la investigació i les empreses per promoure l'excel·lència i el desenvolupament regional. Una conseqüència clara de la participació en la mobilitat per a la col·locació (SMP) i la mobilitat formativa (STT) serà la millora de les relacions amb les empreses, tant locals com regionals, així com les estrangeres, el que implicarà un major coneixement d'elles i de les seves necessitats. Això, permetrà la millora i l’adaptació dels plans d'estudi i dels programes de formació a aquestes necessitats.

La participació en projectes de cooperació també afavorirà el treball amb organitzacions de recerca (tot això contribuirà de manera clara i directa a la millora del desenvolupament local i regional).

5. Millora de la gestió i el finançament. Com ja s’ha esmentat anteriorment, la participació en el programa aportarà una millora dels resultats i de la qualitat de l'educació que ofereix el nostre centre. Això afavorirà, a la vegada, l’augment de l'interès cap a la nostra institució per part dels sector privat, especialment de les empreses, amb les què es podran establir acords de col·laboració i de finançament, dins de les formes previstes i d’acord amb els límits legals establerts, ja que seran les empreses, en principi, les principals beneficiaries d'aquesta millora.

Per a més informació consulta la GUIA ERASMUS +.

 

ERASMUS  POLICY  STATEMENT.

INS Maremar is an educational institution supported by public funds. It depends on the Regional Ministry of Education of the Autonomous Community of Catalonia.

We offer a wide variety of studies that allow students to obtain an adequate professional development in line with society demands. Under the Higher Education sector, INS Maremar offers degrees in the following areas:

·  Social Integration.

·  Childcare and Education.

The main objective of INS Maremar in applying and signing the ECHE is to develop our own strategy for modernization and internationalization. Therefore, our participation in European mobility programs develops a strategic based on increasing language skills, the promotion of higher education and the promotion of mobility.

Moreover, the ERASMUS program is fully in line with our education policy, and it is a basic key to the development of strategies leading to the preparation of students in the European labor framework. Also, this project will allow our entire educational community to increase their training, improving their adaptation to a globalized and multicultural European society.

Based on the above, the strategy followed by our institution to provide the center of further internationalization will consider the following:

• Promoting cooperation and the exchange of learning experiences between different European educational communities.

• Promoting awareness and dissemination of European higher education.

• Improving the quality of education in our VET and in all our teaching strategies.

• Manage the implementation and monitoring for the module of traineeship (FCT).

• Increasing mobility and students and teachers language skills.

• Apply knowledge of new methodological resources in the professional field of social education and primary education.

• Optimizing the training, skills and competitiveness of our students in the European framework.

Choosing partners for mobility

The selection of the partners will be done according to the following criteria:

·  Professional courses of both institutions matches the most.

·  Training enterprises provided by educational partners can develop the learning agreements.

·  Educational Institutions can assign a Tutor for monitoring the student progress.

·  Educational Institutions are open to a wide cooperation in educational projects.

·  Their contacts with a wide network of companies in order to provide our students with a suitable stay according to their curriculum and personal competences.

·  Their assistance to our students to get a suitable accommodation prior to their arrival at the country.

·  Their support and assistance to our students during the initial phases, as well as their commitment with the progress evaluation and tuition throughout the whole training period.

Seeking for partners is managed by: EU educational platforms e-Twinning, but mainly by simple marketing techniques as mailing and direct phone contact with institutions selected for their website profile.

This search is oriented to countries which can be interesting for our students because of their learning innovation or their relevance in a particular sector. Mainly where English is a vehicular language and usual in companies and all the countries where the students think they can find the best professional opportunities.

Countries in which we are interesting are United Kingdom, Germany, Italy and France. But in any case we consider that any country can be a potential partner because every country has something to offer.

In order to organize and set up strategies to make the most of international cooperation projects, such as the Erasmus program, we will intend to integrate into any of the existing networks of Vocational Training Centers with similar features to ours. This association shall allow us to have the necessary contacts to ease and encourage mobility initiatives more efficiently.

Target groups.

Mobility programs are focused into two different groups: students and teachers.

Students: our main target group for mobility activities are short cycle second year students. We aim to give about 10% of these students the possibility to have their compulsory traineeship in a company abroad.

Participants will be selected through an open call, with bases that, in any case, will respect the principles of transparency, non-discrimination and equal opportunity. Once elected, they will have full support of the institution before, during and after mobility. The selection will be done according to the following criteria:

·  The academic marks.

·  The candidate's language skills as assessed with one or more tests.

·  Rating of the personal characteristics of the student through personal interviews and / or assessment of their teaching team.

In student mobility for studies and traineeship, the fundamental objective will be twofold: to complete their degree at an institution or foreign company, which also offered the added value of knowing and living a different culture and language, learning to see and respect the difference and appreciate the similarities or commonalities.

Staff: staff mobility  for  teaching  and  for  training  will  stimulate  their  training  and continuous  updating,  both  in  terms  of  content  and  in  terms  of  language  and knowledge of other ways of teaching and other educational systems. In addition, it will expand the vision of teaching that Institution staff may have, analyzing and comparing their teaching methods with methods used in other countries. This way, they will benefit from the positive aspects in order to correct weaknesses and reinforce the points where there is coincidence and are considered beneficial.

We encourage mobility for the students and for the staff because we consider that a training period abroad is an invaluable contribution for our students’ formation as well as a very interesting experience for the staff. The school profits from the different experiences and they contribute to the general improvement of the institution.

All the above mentioned is included in our policy of inclusion which incorporates measures to guarantee equality and in this regard, our organization and management promotes equality and non-discrimination based on sex , racial or ethnic origin, age or disability. Within this policy we carry out projects for students with disabilities and a Guidance Department that serves students who need more resources to cope with their studies.

Monitoring and assessment. The programs and projects in which we could be involved would be subject to a process of continuous assessment.

For the Erasmus program we are going to use different methods to assess the progress of the process:

·  Filling out weekly evaluation sheets by student.

·  Filling in the forms of monitoring by the company and staff.

·  Completing monthly records assessment by the host organization.

·  Final report by participants.

·  Final report by the host organization.

·  We also will use electronic means (email, skype, moddle, etc.) to improve communication and feedback between all the involved parts.

All events reported will have maximum exposure and publicity, both through electronic media (website, social networks …) as briefings, posters, etc.

Institutional strategies:

Our strategy to carry out international cooperation projects in education and training will be based on the following points:

1.     Search for partners and project development:

·      Search for partners / companies in line with the philosophy of the center and the project.

·      Selecting and contact with partners / companies.

·      Design and development of the cooperation project.

2.     Project visibility:

We are interested in giving maximum visibility to the activities of the Erasmus program. Our Center will inform all its staff and its students about all the activities of the Erasmus program. This information will be posted, on the website of the Center and the notice boards. The Institute's advertising (brochures, conferences, and announcements) will point out that we are Erasmus Center.

3.     Project Organization

Our   institution,   as   project   coordinator,   is   responsible   for   its   organization, establishing what tasks must be done, who should do them and when.

4.     Project Development

During project implementation, our institution will oversee its development, ensuring that, in every stage, planned objectives are achieved. Otherwise, the Institution will analyze possible deviations and their causes, trying to correct them as quickly and efficiently as possible.

5.     Project Evaluation

Finishing the project, our institution will assess it. This review will cover two aspects: assess the development phase in order to draw conclusions about it and also evaluate the results by comparing them to those projected.

6.     Dissemination of results

Finally, project results will be applied at the institution and will be given maximum dissemination using both the media as new technologies (website, social networks, etc.)

Institutional impact

Our participation in the Program will contribute to the modernization of the institution in each of the following goals, under the Agenda for Modernization of Europe’s Higher Education Systems:

1.      Increasing attainment levels to provide the graduates and researchers that Europe needs. Participation in mobility and cooperation projects will be a stimulus for our students to get good results, since their participation in these actions and projects will depend on them. In addition, it will be a very important and favorable factor in the final decision made by the people who could consider starting studies at our institution.

2.      Improving the quality and relevance of higher education. Participation in the Program (mobility and cooperation projects) will require the flexibility of systems and curricula. This will help the adoption, by the institution and with the authorization of educational administration, new modes and systems of study, such as the partial offer and distance learning.

3.      Promoting mobility and cross-border cooperation. The implementation of mobility actions and cooperation projects will require greater systematization of procedures for recognition of participation in them, generalizing the use of the ECTS credit system, the Diploma Supplement and the European Qualifications Framework.

4.      Linking higher education, research and business to promote excellence and regional development. A clear consequence of participation in placement mobility (SMP) and training mobility (STT) will be to improve relations with companies, both local and regional and foreign, which will involve a greater knowledge of them and their needs, allowing better adapt curricula and training programs to those needs. Participation in cooperation projects will also favor working with research organizations (all of it will contribute in a clear and direct way to the improvement of local and regional development).

5.      Improving governance and funding. As mentioned above, participation in the Program will generate an improvement of the results and the quality of education offered by the institution. This will favor, in turn, increased interest from the private sector, especially companies, in collaborating, in the manner and within the legal limits, in funding, as they will be, in principle, the main beneficiaries of this improvement.

 

Altres