PREINSCRIPCIÓ ESO curs 2017-18

del 23 de març al 4 d’abril de 2017

 

Documentació necessària:

  • Imprès de sol·licitud, que podeu recollir a l’Institut o baixar-lo de la nostra web. Es presentarà a l'institut demanat en primer lloc, fent-hi constar els diferents centres als quals es vol demanar plaça
  • Original i fotocòpia del Llibre de família (només la plana d’inscripció de l’alumne)
  • Original i fotocòpia del DNI del pare, de la mare i de l’alumne.Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions. En cas de no disposar-ne, es presentarà un  certificat mèdic oficial.
  • Original i fotocòpia de la Tarja Sanitària de l’alumne.

Documentació per al barem:

  • Domicili familiar:  En el cas que l'adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud (i no sigui del Masnou), certificat de convivència de l’alumne/a i de qui en tingui la pàtria potestat o tutela.
  • Família Nombrosa: Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa vigent
  • Família Monoparental: Fotocòpia del Carnet de Família Monoparental vigent.
  • Beneficiaris de Renda Mínima d'Inserció: Document acreditatiu
  • Discapacitat de l’alumne/a o familiar: Resolució de discapacitat del Departament       de Benestar i Família
  • Malaltia crònica: Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa.

      Preguem de presentar les fotocòpies en fulls sense retallar

      Més informació: www.gencat.cat/preinscripcio

Horari de secretaria: de 9 a 13,30 h i de 15 a 17,30 h (divendres tarda no)

 

Altres