MATRICULACIÓ CFGS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - Curs 2016/17

 

 

Preinscripció: del 26 de maig a l’1 de juny

 

Horari:  9-13,30h i 15-17,30 h (divendres tarda no). A partir del 20 de juny només matins.

                                      

Avís important: Els alumnes que obtinguin el títol de Batxillerat en convocatòria extraordinària o que només tinguin un títol de cicle de grau mitjà, hauran de participar en el procés de vacants de setembre.

Al juliol, al gencat, es farà públic el procés de preinscripció i matrícula de setembre

 

Documentació a presentar per a la preinscripció:

- Imprès de sol.licitud, que faciliten gratuïtament els centres. Es presentarà a l’institut demanat en primer lloc, fent-hi constar els diferents centres als quals es vol demanar plaça.

- Fotocòpia del DNI de l’alumne

- Fotocòpia de la Tarja Sanitària

- Qualificació global de Batxillerat, Certificat de la prova d’accés o del CAS

 

Procés de preinscripció:

Publicació de llistes baremades: 10 de juny

Reclamacions: del 13 al 15 de juny

Publicació de llistes ordenades definitives: 23 de juny

Publicació de llistes definitives: 4 de juliol

 

 

 

Matrícula: divendres 8 i dilluns 11 de juliol

 

Documentació a presentar per a la matrícula:

-  Resguard d’ingrés de les taxes oficials de cicles superiors. Instruccions al dors.

- Resguard d’ingrés de matrícula a "La Caixa" de 98 € (en concepte de material, assegurança escolar i AMPA). Instruccions al dors

-  2 fotografies de carnet amb el nom al darrera.

Resguard del títol de Batxillerat, si és el cas.

 

 

SI DECIDIU NO MATRICULAR-VOS, SISPLAU AVISEU TELEFÒNICAMENT

 

 

Horari: 9-13,30h i 15-17,30 h (divendres tarda no). A partir del 20 de juny només matins.

 

Podeu trobar més informació a la web: gencat.cat/preinscripció
  Ingrés de taxes: Caixa Catalunya: ES08.2013.0048.7302.0093.4574

 

 

Taxes per curs: 360 € (en els supòsits de bonificació: 180 €)

En cas de matrícula parcial es paga per unitats formatives: 25 € per u.f.

 

 

SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ 50%:

 

Causa bonificació

 

Document justificatiu

Famílies nombroses de categoria general i monoparentals.

Carnet família nombrosa vigent.

Carnet família monoparental vigent.

Becats del curs acadèmic 2015-16

Resolució individual d’atorgament de la beca

 

SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ TOTAL:

 

Causa d’exempció

 

Document justificatiu

Famílies nombroses de categoria especial.

Carnet de família nombrosa especial.

Minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%

Resolució de la minusvalidesa

Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Certificat de l’Administració.

 

Segon termini en cas de pagament fraccionat, 50%: de l’1 al 5 de setembre

 

IMPORTANT:
Els justificants de pagament i la documentació justificativa s’han de presentar a la secretaria de l’Institut dins dels terminis de pagament.

 

En cas de no fer el pagament en els terminis indicats es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L’alumne/a que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini.

 

 

Ingrés de matrícula: 105 €  La Caixa

 

•  Pagament des de  SERVICAIXA:

Llibreta d’estalvis de “La Caixa” o Targeta de qualsevol entitat

Pagaments i Impostos

Sense codi de barres

Col·legis i matricules

Amb codi d’entitat :  0187715

Introduir la informació que demana la pantalla

S’imprimiran dos rebuts, un per a l’interessat i l’altre per lliurar a l’Institut.

 

      ·  Per transferència:

  IBAN: ES30.2100.0321.6102.0016.6009

 

 

INDIQUEU EN ELS DOS CASOS EL NOM I EL CURS

Altres