MATRICULACIÓ CFGM

 

CICLES DE GRAU MITJÀ

 

preinscripció per al curs 2016/17

 

 

Termini de preinscripció: del 18 al 25 de maig

 

 

Documentació a presentar a la preinscripció:

 

  • Imprès de sol·licitud. Es presentarà a l’institut demanat en primer lloc, fent-hi constar els diferents centres als quals es vol demanar plaça.

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne i dels pares (menors d’edat)

  • Original i fotocòpia (la inscripció de l’alumne) del llibre de família

- Original i fotocòpia de la Tarja Sanitària

  • Qualificació de la nota final d’ESO o de les Proves d’Accés, o dels tres primers cursos d'ESO per als alumnes que estan cursant 4t d'ESO

 

- Domicili familiar: En el cas que l'adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del full de sol·licitud, fotocòpia del certificat de convivència de l’alumne/a i de qui en tingui la pàtria potestat o tutela.

- Família Nombrosa o Monoparental: Fotocòpia del Carnet vigent

- Beneficiaris de Renda Mínima d'Inserció: Document acreditatiu

- Disminució: Certificat de disminució del Departament de Benestar i Família

- Malaltia crònica: Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa.

 

Matrícula: dimecres 6 i dijous 7 de juliol

Documents a presentar:

- Resguard d’ingrés a "La Caixa" de 105 € (en concepte de material, assegurança escolar i AMPA),que  es  farà  seguint les instruccions que figuren al peu del full.

- Resguard del títol d’Eso o certificat de les Proves d’Accés o del CAS.

- 2 fotografies de carnet amb el nom al darrera.

•  Pagament des de  SERVICAIXA:

Llibreta d’estalvis de “La Caixa” o Targeta de qualsevol entitat

Altres

Pagaments

Sense codi de barres

Col·legis i matricules

Introduir el codi d’entitat :  0187703

Introduir la informació que demana la pantalla

S’imprimiran dos rebuts, un per a l’interessat i l’altre per lliurar a l’Institut.

•  Pagament des de Línia Oberta (només clients de “La Caixa” per internet):

Transferències i traspassos

Pagament a tercers

Introdueix l’entitat:  0187703

Introduir l’import i el nom de l’alumne

Imprimiu el justificant per lliurar a l’Institut.

Per transferència:

IBAN: ES30.2100.0321.6102.0016.609

Horari de Secretaria el mes de juliol: de 9,30 a 13,30 h

Podeu trobar més informació a la web: gencat.cat/preinscripció


 

Altres