Projecte Educatiu de Centre

1 Anàlisi del context

2 Trets d’identitat

3 Objectius del centre

4 Estructura organitzativa

Anàlisi del context

Situació del centre

L'INS Maremar està situat en el terme municipal del Masnou, Baix Maresme, en la carretera que uneix aquesta població amb la de Teià. Tot i que El Masnou consta d'un nucli de població compacte, està envoltat d'urbanitzacions que responen a nivells socio-econòmics diversos. Des d'un nivell molt baix, amb immigrants d'altres comunitats, a un nivell ciutat-dormitori amb un poder adquisitiu molt alt.

Característiques del centre

El centre està en funcionament des del 1969. Fins al curs 1994-1995 era un Institut de Formació Professional on s'impartien les especialitats d'administració i comerç, electricitat i llar d’infants. Amb la introducció de la reforma educativa, els estudis de FP han anat desapareixent progressivament. Així, el curs 1995-96 es van incorporar al centre grups de tercer d'Educació Secundaria Obligatòria. El curs 1996-97 va començar la primera promoció d'alumnes de primer curs d'ESO amb dues línies. El curs 1997-98 s'inicien els estudis de batxillerat en les modalitats de ciències socials i humanitats, ciències de la salut i tecnologia, també amb dues línies. Paral·lelament aquell mateix curs s'incorporà el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment d'instal·lacions electrotècniques. El curs 1998-99 comença el cicle formatiu de grau mitjà de comerç i el cicle de grau superior d'educació infantil. Finalment el curs 1999-2000 s'iniciaran els cicles de grau superior d'integració social i també el de comercial i marquèting amb els que el centre quedarà definitivament constituït d'acord amb el Mapa Escolar de Catalunya dissenyat pel Departament d'Ensenyament.

Procedència de l’alumnat

Mentre el centre era únicament de formació professional els alumnes provenien del Maresme i comarques limítrofes. Amb l’aplicació de la reforma els alumnes d'ESO i batxillerat són preferentment del Masnou, mentre que els alumnes dels cicles formatius continuen procedint del Maresme i d’altres comarques.

Trets d’identitat

La llengua d’instrucció i aprenentatge

El català és la llengua que vehicula la comunicació i els aprenentatges en aquest centre.

El Projecte Lingüístic de Centre presenta les eines d’ensenyament —idees i normes— que han de permetre al Centre, d’acord amb el marc legal en matèria d’ensenyament —dins el nou sistema educatiu— i de política lingüística, formular els principis que han de regir l’ús de les llengües presents en el centre, d’acord amb la normativa vigent i en funció de la realitat sociolingüística del centre i del seu entorn, caracteritzat per una presència equitativa pel que fa a l’ús familiar i social de la llengua, si bé amb una tendència al canvi lingüístic català > castellà en les relacions entre l’alumnat.

El document s’estructura en quatre àmbits d’actuació, sobre la base de les implicacions de caire lingüístic en cada cas:

a. pedagògic;

b. de govern institucional;

c. humà i de serveis;

d. administratiu.

D’acord amb el que estableix el Decret 199/1996, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior, el PLC ha de constar de quatre parts:

a. el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge;

b. el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana;

c. les diferents opcions en referència a les llengües estrangeres;

d. els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individualment.

La confessionalitat

El centre es manifesta laic i plural. Es considera la religió com un fet social, cultural i històric, que es fonamenta amb la llibertat individual i, per tant, el centre es mostra respectuós amb conviccions religioses tant dels professors com dels alumnes i les seves famílies.

El centre ofereix, d’acord amb la LOGSE, la possibilitat que l'alumnat que ho vulgui, rebi una formació específicament religiosa. Aquesta formació no ha d'interferir ni entrar en competència amb la resta d'activitats de l'Institut.

La presència d’alumnes de diverses confessionalitats, afavoreix la possibilitat d'educar tot l'alumnat en el respecte i en la convivència sense cap discriminació.

De la mateixa manera, el centre és respectuós amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb les diverses ideologies polítiques.

En aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitisme ni de sectarisme.

Les opcions metodològiques

Les opcions metodològiques parteixen d'uns punts de confluència que ajuden a marcar una línia d’acció:

1. Propiciem el diàleg i el consens entre el professorat establerts en el marc de les reunions d'equips docents on es tracten tots aquells temes que incideixen en el desenvolupament i aplicació del projecte curricular: avaluació, metodologia, seguiment del procés educatiu de l'alumnat en general i individualment.

2. Enfoquem el treball des de les necessitats dels alumnes. Respectem el nivell d'aprenentatge segons les possibilitats de cada alumne/a amb el ben entès que s'incentivaran les actituds positives davant l'estudi i l'esforç per assolir els objectius proposats. En aquest sentit mirem d'impartir un ensenyament significatiu, que fomenti la creativitat i la capacitat d'iniciativa.

3. Possibilitem entre els professors un coneixement i una concepció de l’escola com un tot. L’escola és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus elements han de complementar-se.

4. Propiciem que els professors puguin plantejar-se objectius a mitjà i llarg termini de forma coordinada amb altres companys. Es tracta de potenciar els vincles de pertinença al col·lectiu escolar i d’obtenir una major satisfacció en el treball.

5. Orientem la tasca escolar amb una perspectiva de futur, amb pautes consensuades d’actuació que garanteixin la coordinació metodològica i l’estabilitat en el funcionament de l’escola.

L'educació com a procés integral

Ens plantegem l'educació com una tasca col·lectiva i d'equip, adreçada al desenvolupament integral de l'alumnat. S'entén com a desenvolupament integral l'equilibri entre la instrucció o transmissió d'uns coneixements i l'educació en les actituds i comportaments solidaris, de convivència en el marc social on estem immersos. Per aquest motiu:

El professorat s'organitza per equips docents i departaments on es procura coordinar la intervenció educativa.

Es procura que aquesta intervenció atengui les dimensions individuals i socials de l'alumnat i els diferents àmbits on poden millorar les seves capacitats físiques i intel·lectuals.

L'acció tutorial és l'eix vertebrador del conjunt d'activitats que contribueixen a l'educació integral de l'alumnat, des de la dinamització del grup-classe i la coordinació de l'activitat educativa entre el professorat i les persones responsables de l'alumne/a, a l'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat.

El pluralisme i els valors democràtics

El Centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i procura que aquesta formació abasti totes les dimensions importants d'una educació integral. Es per això, que es vetlla perquè la vida de relació en el centre s'orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, a la vegada que es treballa perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s'incorporin a la seva programació.

Això es concreta amb el respecte al pluralisme ideològic i social, el compromís ineludible amb el conjunt de valors democràtics, el respecte als Drets Humans, el rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme i la defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement llurs opinions.

La coeducació

Entenem la coeducació com el procés d'educar per a la igualtat sense discriminació per raons de sexe. És per això que posem especial cura perquè la programació dels continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d'instrucció i orientació i perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau d'igualtat i responsabilitat.

També es té en compte el contingut dels llibres de text, lectures complementàries o d'altres materials en el sentit que no presentin imatges discriminatòries o estereotipades en els papers o rols tipificats tradicionalment com a femenins o masculins.

Actuem amb la màxima naturalitat en totes les situacions d'agrupament d'alumnes, procurant sempre la complementarietat i mai la separació per raó de sexe. Tanmateix s'actuarà sense prejudicis de cap mena a l'hora de l'orientació professional a l'alumnat.

Modalitat de gestió institucional

L'organització del centre en tots els seus vessants: horari acadèmic, pedagògic i administratiu està en funció dels objectius educatius en general, i en particular, del Projecte curricular de centre.

S'entén aquest projecte com un marc dinàmic de treball, que desplega el Projecte Educatiu i concreta les directrius prescrites per l'Administració Educativa. Elaborat pel professorat, amb la participació de tots els estaments que integren l'institut, és supervisat pels organismes de coordinació pedagògica del centre.

Per tal de garantir el caràcter de projecte dinàmic, comú i plural s'afavoreix que les mares i els pares d'alumnes, el professorat, l'alumnat i el personal no docent, d'acord amb allò que cada estament li permet la legislació vigent, puguin intervenir, tant en la presa de decisions generals com en la definició de les línies educatives del centre.

S'utilitzen mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la resolució de conflictes i s'afavoreix totes aquelles iniciatives orientades a minorar la coherència pedagògica, l'eficàcia en l'execució de les tasques programades, el treball en equip, la coordinació pedagògica i la recerca/investigació educativa.

També es vetlla perquè la relació, el diàleg i l'intercanvi d'informació entre els diferents estaments que configuren el centre sigui prou fluïda i flexible com per generar entre les persones que integren la comunitat educativa actituds de confiança i col·laboració mútues.Objectius del centre

Àmbit pedagògic

· Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne/a.

· Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

· Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions per raons d'edat, de raça, de religió, de sexe o d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

· Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològics i d'informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.

· Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.

· Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d'altres pobles i comunitats. Potenciar la participació activa en la vida social i cultural.

· Establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continuat i per a l'exercici d'activitats professionals.

· La comunitat educativa impulsarà la renovació pedagògica, potenciant experiències i estudis innovadors tant entre els alumnes com per la formació del professorat.

Àmbit de govern institucional

Es potenciarà la participació del professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i pares en la presa de decisions.Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de l’INS Maremar és la que reflecteix la nostra Normativa d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC), aprovades pel Consell Escolar. 

Altres