ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

 Competències bàsiques

Competències transversals

Competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Competències metodològiques:

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Competències personals:

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades a conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

PRESENTACIÓ CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


Continuïtat

L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • els programes de qualificació professional inicial (PQPI);
 • la formació de persones adultes;
 • els ensenyaments d’idiomes (des de l’edat de 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO), i
 • els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la prova específica;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. A més a més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliura per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

 

OBJECTIUS GENERALS DE L'ETAPA

  1.      Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en català, castellà i, al menys, una llengua estrangera. L'alumnat, en acabar l'etapa, hauria de ser capaç d'utilitzar aquests codis per comunicar-se correctament, per organitzar el propi pensament i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge.

2.      Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant altres tipus de codis, bé sigui de caire artístic, bé de tipus científic o tècnic, a fi d'enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

3.      Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica. L'alumnat, doncs, haurà d'adquirir i perfeccionar, al llarg, de l'etapa, un seguit d'instruments d'indagació, representació i predicció de fets i fenòmens.

4.      Analitzar els mecanismes que regeixen i condicionen el medi físic, conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de la societat, identificar les característiques històriques, culturals, socials, geogràfiques i lingüístiques de la societat en general i de la catalana en particular- conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i de les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i tenir coneixement dels seus drets i deures com a ciutadà o ciutadana.

5.      Valorar, amb criteri, les repercussions de l'activitat humana i del desenvolupament científic i tecnològic sobre el medi físic, sobre la persona i sobre la societat. Plantejar-se críticament el model de societat cientifico-tecnològica de la qual forma part, i contribuir de manera activa a la defensa, conservació i millora del medi ambient com a element determinant de la qualitat de vida. Avaluar críticament les creences, les actituds i els valors bàsics de la seva societat, i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral de les persones.

6.      Valorar els beneficis que comporten els hàbits d'exercici físic, d'higiene i d'una alimentació adequada. L'assoliment d'aquest objectiu és, també, responsabilitat de tot el professorat del centre que, des de les àrees, les activitats de tutoria o les activitats complementàries, potenciarà les formes de vida i de relació saludables.

7.      Formar-se una imatge ajustada d'ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats. Dirigir de forma autònoma i equilibrada la seva activitat, valorar l'esforç i la superació de dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu amb les seves decisions i accions.

8.      Comprendre la projecció, en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

9.      Assumir les actituds bàsiques per a la convivència democràtica en el marc dels valors de solidaritat, participació, tolerància i sentit crític. Aprofundir en la seva independència de criteri i la seva autonomia, adoptar actituds de flexibilitat, solidaritat i tolerància en la relació amb altres persones i en la participació en activitats de grup, superar inhibicions i prejudicis, i ser capaç de rebutjar tot tipus de discriminació per raons d'edat, sexe, raça o característiques personals.


 

Altres