APD

CFGM. ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Serveis socioculturals i a la comunitat

TÍTOL: Tècnic /a en atenció a persones en situació de dependència.
DURADA: 2000 hores (dos cursos)
                 • Centre educatiu: 1617
                 • Formació en centres de treball:  383
 

HORARI:  De 15h a 21h
 

A QUÍ S’ADREÇA: Alumnat interessat per la cura de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions.
 

SORTIDES PROFESSIONALS
En centres residencials, pisos tutelats, centres de dia, centres de rehabilitació, centres d'oci i temps de lleure, centres d'inserció ocupacional de persones amb discapacitat o gent gran, serveis d'atenció a domicili, domicilis particulars
CONTINGUTS CURRICULARS:
-Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.
- Atenció sanitària.
- Atenció higiènica.
- Atenció i suport psicosocial.
- Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
- Teleassistència.
- Suport domiciliari.
- Suport en la comunicació.
- Destreses socials
- Primers auxilis.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic
- Síntesi.
- Formació en centres de treball.

Altres