FPDUAL

 

 

 

 

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL EN MODALITAT DUAL

Formació professional al centre i a l'empresa

 

Des d’aquest curs 2015-16, l’Institut Maremar participa en el nou model de formació professional dual.  

 

INTRODUCCIÓ

 

Aquesta modalitat de formació fa possible que l’alumnat pugui compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals i aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

 

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. El centre docent flexibilitza la seva distribució organitzativa per tal que l'alumnat rebi part de la formació a l’empresa mitjançant activitats formatives i productives.

 

La formació profesional en modalitat dual es caracteritza per realizar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada de durada variable entre el centre de treball  i el centre educatiu.

 

Centre i empresa designen els/les tutors/es que fan el seguiment de l’alumnat aprenent i coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

 

Les avantatges de la formació professional dual són:

 

 • Per a l'alumne: compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca, desenvolupar el potencial profesional, aprendre en situacions reals de treball, adquirir experiència professional i millorar l'ocupabilitat.

 

 • Per a l'empresa: recuperar el model d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

 

 • Per al centre: establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.


 

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L’INSTITUT MAREMAR

 

L’Institut Maremar ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou i amb l’Ajuntament de Teià per a ofertar 23% de les noves places de CFGS Integració Social en modalitat dual.

 

A l’Institut Maremar l'estada a l'empresa es divideix en dues fases.

 

En la primera, l'alumnat s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptarse al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

 

Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

 

El centre i l'empresa preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.

 

La planificació de l’estada a l’empresa es recull en un acord per a cada alumne, on es detallen les activitats formatives que cal desenvolupar.

 

L’empresa designarà un/a tutor/a que farà les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne i l’Institut també designarà el/la tutor/a que en farà el seguiment i coordinació amb l’empresa.

 

PROCEDIMENT I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LA MODALITAT FP-DUAL A INSTITUT MAREMAR

Curs d'inici 2015-16

NF

 • 1. Prèviament a la formalització de la matrícula, l’Institut ha informat   l’alumnat de les característiques de la formació en alternança i ha recollit la seva conformitat.


 

 • PERÍODE DE TRAMITACIÓ: JULIOL I SETEMBRE 2015


 

 • Descarregueu el model de sol·licitud, signeu-lo i lliureu-lo al vostre tutor/a.

 

 • 2. Durant el Segon Trimestre del curs d’enguany, l’alumnat que vulgui participar en la modalitat d’FPDual presentarà una sol·licitud formal motivada dirigida al Director de l’Institut.


 • PERÍODE DE TRAMITACIÓ: DEL 09 AL 22 DE DESEMBRE DEL 2015


 • Podeu descarregar un model de sol·licitud. Les sol·licituds complementades i signades s'entreguen a la Secretaria administrativa de l'Institut Maremar on seran validades amb un número de registre d'entrada.


 

 •  

 • 3. Posteriorment, es realitzarà un procediment de selecció als sol·licitants de participació en la modalitat d’alternança conforme el criteri previst per a aquesta a la Normativa de l’Institut ( recollida a NOFC del centre).

 

 • DATA DE PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISSIONAL ALUMNAT SELECCIONAT PER A L'ENTREVISTA AMB L'EMPRESA: 08/02/2016


 

DATA DE PUBLICACIÓ LLISTAT DIFINITIU ALUMNAT SELECCIONAT PER A L'ENTREVISTA AMB L'EMPRESA: 15/02/2016


 

PERÍODE D'ENTREVISTES AMB L'EMPRESA: Del 16/02/2016 al 29/02/2016


 

LLISTAT PROVISSIONAL ALUMNAT SELECCIONAT PER L'FPDUAL: 11/04/2016


 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT DESELCCIONAT PER L'FPDUAL: 18/04/2016 


4. Durant el Tercer Trimestre del curs d’enguany l’alumnat a qui s’han atorgat les places ofertades en FPDual s’incorporen a l’empresa realitzant 100h. de formació en acollida a l’empresa.

NF

5. Al setembre del 2016 l’alumnat de Segon curs de CFGS d’Integració Social que cursa en modalitat d’FPDual inicien la formació en alternança, rebent una contraprestació econòmica (beca) durant 10 mesos, amb possibilitat de pròrroga.


 

Per a l’alumnat i families , els models de sol·licitud així com la informació actualitzada de tot el procés la podeu consultar al moodle intern d’aquesta mateixa web a l’apartat COMÚ > PAT CICLES FORMATIUS.

 

Altres