EDI

CFGS. EDUCACIÓ INFANTIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Serveis socioculturals i a la comunitat

TÍTOL: Tècnic/a superior en Educació Infantil
DURADA:     2000 hores
             • Centre educatiu: 1600
             • Formació en centres de treball: 400
 

HORARI: De 15h a 21h

A QUÍ S’ADREÇA: Alumnat interessat pel món de l’educació infantil tant formal com no formal.

SORTIDES PROFESSIONALS:
Sector de l a docència: Etapa d’educació infantil
Sector de l’educació no formal: activitats recreatives de lleure...
Sector d’assistència social

CONTINGUTS CURRICULARS
- Didàctica de l’educació infantil
- Autonomia personal i salut infantil
- El joc infantil i la seva metodologia
- Expressió i comunicació
- Desenvolupament cognitiu i motriu
- Desenvolupament socioafectiu
- Habilitats socials
- Intervenció amb famílies i atenció en menors
- Primers auxilis
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Projecte d’atenció a la infància

Altres