Batxillerat

 

El  Batxillerat és una etapa de l’educació secundària postobligatòria a la qual tenen accés tots els  alumnes que  estan en possessió del títol  de Graduat  en Educació Secundària, o sigui  que han superat  l’ESO. D’acord amb  el que  preveu la  normativa  també  hi poden accedir alumnes que hagin cursat altres estudis equivalents.

Consta d’un cicle de dos cursos que, un cop superats, donen accés als Estudis Universitaris (llicenciatures, diplomatures, titulacions pròpies de grau superior), als Cicles formatius de grau superior.

Els estudis de Batxillerat ofereixen diferents modalitats, la qual cosa permet, a més de la formació general de l’alumne, adequar els seus estudis a les seves característiques i interessos personals i obtenir una preparació especialitzada per seguir els estudis posteriors o incorporar-se al món del treball.

Cada un dels  cursos  s’estructura en una part comuna, una d’específica i una d’optativa.

 • Part comuna : està formada per les matèries comunes cursades per tot l’alumnat i contribueix a la funció formativa general del Batxillerat : Llengua catalana i castellana, Llengua estrangera (anglès), Filosofia i ciutadania, Història, Ciències per al món contemporani i Ed. física.
 • Part específica : està formada per les matèries pròpies de cada modalitat.
 • Part optativa : està formada per les matèries optatives següents : Literatura Universal, Psicologia i sociologia, Segon Idioma (francès), Religió ...

El nostre centre ofereix les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

    El currículum de Batxillerat  

PROMOCIÓ 2015/17

 

               MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

S’adreça als alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb els continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIES

COMUNES

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Llengua Catalana i Literatura (2) + 1*

Llengua Catalana i Literatura (3)

Llengua Castellana i Literatura (2) + 1

Llengua Castellana i Literatura (3)

Anglès (3)

Anglès (3)

Filosofia (3)

Història (4)

Educació Física (2)

Tutoria (1)

Tutoria (1)

 

    □ ITINERARI

          DE TECNOLOGIA

       □   ITINERARI

              DE CIÈNCIES

 

       1r Batx. + 2n Batx.

         1r Batx. + 2n Batx.

 

MATÈRIA

COMUNA

D’OPCIÓ

 

 

     Matemàtiques I i II (4+4)

 

      Matemàtiques I i II (4+4)

 

 

MATÈRIES

DE

MODALITAT

 

     Física I i II (4+4)

Física I i II (4+ 4)

Ciències de la Terra  (4) + Geologia (4)

Química   I i II  (4+4)

Dibuix Tècnic  I i II  (4+4) 

Química I i II   (4 + 4)

 Tecnologia Industrial  I i II (4+4)                                            

Biologia I i II  (4 + 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Els números indicats entre parèntesi indiquen el nombre de crèdits de la matèria.

  * Llengua catalana i castellana : en una mateixa franja horària, partint el grup en dos, en sessions alternes entre totes dues matèries

   *  El currículum de 2n Batxillerat està pendent d’aprovació pel Departament d’Ensenyament

 

                MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

S’adreça als alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics, literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

 

 

 

 

 

MATÈRIES

COMUNES

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Llengua Catalana i Literatura (2) + 1*

Llengua Catalana i Literatura (3)

Llengua Castellana i Literatura (2) + 1

Llengua Castellana i Literatura (3)

Anglès (3)

Anglès (3)

Filosofia (3)

Història (4)

Educació Física (2)

Tutoria (1)

Tutoria (1)

 

    □ ITINERARI

         D’HUMANITATS

       □   ITINERARI

        DE CIÈNCIES SOCIALS

 

       1r Batx. + 2n Batx.

         1r Batx. + 2n Batx.

 

MATÈRIA

COMUNA

D’OPCIÓ

 

 

     Llatí I i II (4+4)

 

      Matemàtiques Aplicades a les

      Ciències Socials I i II (4+4)

 

 

MATÈRIES

DE

MODALITAT

 

     Grec (4+4)

      Economia (4)

Geografia (4)

Hª del Món

      Contemporani (4)

Lit. Universal (4) 

Hª de la

Filosofia (4)

 

Hª del Món

       Contemporani (4)

Literatura Universal (4) 

Hª de la

Filosofia (4)

 

 Psicologia (2) +

 Sociologia (2) 

 Hª de l’Art (4)

 

Economia

      d’empresa I  (4)

 

Psicologia (2)

  + Sociologia (2)

Economia d’empresa II (4)

 

 Hª de l’Art (4)

           

   * Els números indicats entre parèntesi indiquen el nombre de crèdits de la matèria.

   * Llengua catalana i castellana : en una mateixa franja horària, partint el grup en dos,

     en sessions alternes entre totes dues matèries

   *  El currículum de 2n Batxillerat està pendent d’aprovació pel Departament d’Ensenyament.

 

 

                                                                                                                                                                                      

Sortides Professionals

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

 • A la universitat (un cop aprovades les proves d'accés). Més informació en gencat o Unportal.

  El quadre de ponderacions el trobareu a la pàgina web: 

  http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces
 • A un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d'arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada). Més informació en gencat o Unportal.

 • A un cicle formatiu de grau superir d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada). Més informació en gencat o Unportal.

 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i

 • Al món laboral.

 

Criteris generals d’avaluació

Per promocionar de primer curs a segon de Batxillerat cal haver rebut qualificació positiva de totes les matèries de primer curs, a excepció de dues com a màxim. Les possibles matèries pendents del primer curs tindran opció de ser aprovades al principi del segon curs.

Per a la superació del batxillerat, al final del cicle, s’atorgarà una qualificació final i s’ava-luarà la totalitat del currículum cursat per l’alumne/a en els dos anys. Cal remarcar que s’han d’aprovar totes les matèries inclòs el treball de recerca.

Normativa

 • L'assistència a les activitats lectives és obligatòria.
 • Durant l'horari escolar, tret de l’hora de l’esbarjo, els alumnes no podran sortir del centre, encara que falti un professor/a. Quan falti un professor/a, els alumnes romandran a l'aula amb el professor/a de guàrdia que passarà llista i els  donarà feina. Com a cas excepcional, si falta un professor a última hora del matí, els alumnes de batxillerat podran marxar.
 • Les faltes d'assistència i puntualitat hauran de ser justificades pels pares o tutors legals mitjançant l'imprès adient que es troba a consergeria. Aquest justificant es lliurarà al  tutor en el termini màxim d'un setmana, passat aquest temps la falta passarà a ser injus-tificada. Aquestes faltes injustificades seran considerades faltes lleus.
 •  L'alumne ha de tenir un comportament adequat i respectuós a les classes i fora d'elles. Qualsevol falta per incorrecció i desconsideració, que interfereixi el correcte desenvolu-pament de l'activitat acadèmica, serà sancionada d'acord amb la normativa vigent.
 • Igualment, no és permès l'ús de walkmans, mòbils o aparells que puguin distreure l'atenció a les classes o passadissos, i en cas de pèrdua el centre no se'n farà responsable. En les sortides extraescolars fora del centre no és permès l'ús del vehicle propi (motos,cotxes..)

Altres